همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی برای اولین بار در کشور برگزار می شود. از اهداف برگزاری این همایش می توان به ارتقا دانش پژوهشگران و علاقه مندان به جنبه های مولکولی عسل و خصوصیات وابسته به آنها اشاره نمود. این همایش با پیشنهاد و پی گیری انجمن بیوشیمی فیزیک ایران و با همکاری صمیمانه انجمن زنبور عسل ایران و حمایت مراکز و موسسات مختلف از جمله معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، معاونت تحقیقات علوم دامی کشور، کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دیابت و ...  در تاریخ  بیست و نهم آذر ماه 1396 در محل مرکز تحقیقات بیوشیمی فیزیک  (IBB) دانشگاه تهران برگزار می شود.