خلاصه مقاله های علمی-پژوهشی  خود را به زبان فارسی (صرفا عنوان به هر دو زبان فارسی و انگلیسی) حتی الامکان با قلم B-Nazanin در قالب زیر تهیه کرده، به همراه فرم ثبت نام تکمیل شده، جهت داوری به دبیرخانه همایش به آدرس hbms@ibb.ut.ac.ir ارسال فرمائید.


عنوان فارسی چکیده با قلم 14 سیاه بصورت وسط نویس در این قسمت نوشته شود

[عنوان می بایستی تخصصی، کوتاه و برای مخاطب آن روشن نوشته شود]

Title in English (bold letter and centered, Times New Roman, 12 pt)


نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان با قلم 12 نازک نوشته شود. نام نویسنده مسئول با ستاره و ارائه کننده چکیده با خط زیر (Underline) به صورت وسط نویس مشخص شود.

آدرس سازمانی هرکدام از نویسندگان با شماره بالانویس با قلم  12 نازک در این قسمت آورده شود.


متن چکیده حداکثر در 200 کلمه با قلم 12 نازک به ترتیب در چهار پاراگراف شامل تعریف مسئله و سابقه آن، اشاره به روش های مورد استفاده در مطالعه، نتیج پژوهش و در خاتمه نتیجه گیری ارائه شود.


حداقل 4 و حداکثر 6 کلید واژه معرف پژوهش با قلم 10 با فواصل ؛ از هم ارائه شود.


 آدرس کامل شامل آدرس پستی، شماره تماس ( ترجیحا تلفن همراه) و آدرس ایمیل ارائه دهنده چکیده با قلم 10 نازک