مهلت ارسال چکیده مقالات پایان یافت 1396-09-20
مهلت ثبت نام بدون چکیده مقاله 1396-09-27
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات 1396-09-22
تاریخ برگزاری 29 آذر 1396