چهارشنبه 29 آذر 1396 09:00 تا 09:30
دکتر مهدی ضرابی
استفاده از عسلهای طبیعی و ارگانیک در کنترل زخمهای باکتریایی
چهارشنبه 29 آذر 1396 10:00 تا 10:30
دکتر ناصر تاج آبادی
عسل یا پروبیوتیک
-
چهارشنبه 29 آذر 1396 10:30 تا 11:00
دکتر محسن فتحی نجفی
استفاده از بیوملکول های عسل  در تعیین کیفیت و درجه بندی عسل
-
چهارشنبه 29 آذر 1396 11:30 تا 12:00
دکتر فرزانه نباتی
مقایسه کمی برخی از عسلهای تجاری بر اساس آزمونهای استاندارد
-
چهارشنبه 29 آذر 1396 12:00 تا 12:30
دکتر بهنام کاویانی
گذاری بر نقش عسل طبیعی و زهر زنبور عسل در درمان: با تاکید بربیماری‌های چشمی
-
چهارشنبه 29 آذر 1396 12:30 تا 13:00
دکتر قدمعلی سرامی
جایگاه عسل در ادبیات فارسی
-
چهارشنبه 29 آذر 1396 14:30 تا 15:00
دکتر الهه محمودی
ترکیبات فنلی عسل و اثرات ضد میکروبی آنها
a
چهارشنبه 29 آذر 1396 15:00 تا 15:30
مهندس محمد رضا طهماسبی
مقایسه خصوصیات آنتی اکسیدانی عسل های مناطق مختلف ایران و همبستگی آنها با فاکتور های ساکارز، دیاستاز، اسیدیته و خاکستر
-
چهارشنبه 29 آذر 1396 15:30 تا 16:00
مهندس محمد رفاهی
مقایسه فیزیکو شیمیایی عسل و عسلک
-
چهارشنبه 29 آذر 1396 16:30 تا 17:00
دکتر غلامحسین طهماسبی
تولید عسل در ایران و جهان و چالشهای آن
-