دکتر علی اکبر موسوی موحدی
رئیس
استاد دانشگاه تهران
وب سایت: ibb.ut.ac.ir/~moosavi
پست الکترونیکی: moosavi [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
مهران حبیبی رضائی
دبیر کمیته علمی
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mhabibi
پست الکترونیکی: mhabibi [at] ut.ac.ir
تلفن: 021-61113214
ناصر تاج آبادی
عضو کمیته علمی
-
وب سایت: -
پست الکترونیکی: ntajabadi [at] yahoo.com
فرشته تقوی
عضو کمیته علمی
استادیار.
وب سایت: -
پست الکترونیکی: taghavif [at] ib.ut.ac.ir
تلفن: 021-61113381
مریم سلامی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: msalami [at] ut.ac.ir
غلامحسین طهماسبی
عضو کمیته علمی
استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
وب سایت: -
پست الکترونیکی: hosein_tahmasbi [at] hotmail.com
کمیته اجرایی
محمد حسین کریمی جعفری
عضو کمیته برگزاری
استادیار
پست الکترونیکی: mhkarimijafari [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
علی اکبر صبوری
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
وب سایت: ibb.ut.ac.ir/~saboury
پست الکترونیکی: saboury [at] ut.ac.ir
مهدی ضرابی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mzarabi [at] ut.ac.ir
رحیم عبادی
عضو کمیته علمی
استاد ( بازنشسته)، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: ebadi.iut.ac.ir/
پست الکترونیکی: ebadir [at] cc.iut.ac.ir
علی فرازمند
عضو کمیته برگزاری
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: afarazmand [at] ut.ac.ir
کاوه کاووسی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kkavousi [at] ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۶۹۲۶۱/ ۶۱۱۱۳۴۴۸‌
محمد علی کمالی
عضو کمیته علمی
استاد
پست الکترونیکی: kamali1336 [at] gmail.com
مجتبی محرمی
عضو کمیته علمی
-
پست الکترونیکی: mmoharm [at] yahoo.com
الهه محمودی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه کاشان
پست الکترونیکی: e.mahmoodi_kh [at] yahoo.com
کاظم مهدیقلی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kmahdigholi [at] ut.ac.ir
فرزانه نباتی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: fnabati.fn [at] gmail.com
غلامعلی نهضتی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/nehzati
پست الکترونیکی: nehzati [at] ut.ac.ir
امیر نیاسری نسلجی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: niasari [at] ut.ac.ir
وحید نیکنام
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: vniknam [at] khayam.ut.ac.ir
تلفن: 61112461
کمیته اجرایی
محمد امامی
عضو کمیته برگزاری
دانشجو- دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mememi [at] ut.ac,.ir
تلفن: 021-61113214
نجمه پور ساسان
عضو کمیته برگزاری
مربی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: npoursasan [at] ut.ac.ir
تلفن: 021-61113381
محمد حسینی نیا
عضو کمیته برگزاری
دانشجو- دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mhosseininia [at] ut.ac.ir
تلفن: 021-61113214
نگار زمانی
عضو کمیته برگزاری
دانشجو- دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: nzamani [at] ut.ac.ir
تلفن: 021-61113214
فائزه کاشانیان
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی دکتری- دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kashanian1360 [at] gmail.com
تلفن: 021-61113214
فائزه موسوی موحدی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی دکتری- دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: fmoosavi [at] ut.ac.ir
تلفن: 021-61113381