چهارشنبه 29 آذر 1396
09:00 تا 09:30
سخنرانی
دکتر مهدی ضرابی
استفاده از عسلهای طبیعی و ارگانیک در کنترل زخمهای باکتریایی
رزومه ارائه دهنده
دانشگاه تهران
محل برگزاری
دانشگاه تهران
چهارشنبه 29 آذر 1396
10:00 تا 10:30
سخنرانی
دکتر ناصر تاج آبادی
عسل یا پروبیوتیک
رزومه ارائه دهنده
موسسه تحقیقات علوم دامی
محل برگزاری
دانشگاه تهران
-
چهارشنبه 29 آذر 1396
10:30 تا 11:00
سخنرانی
دکتر محسن فتحی نجفی
استفاده از بیوملکول های عسل  در تعیین کیفیت و درجه بندی عسل
رزومه ارائه دهنده
موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی-مشهد
محل برگزاری
دانشگاه تهران
-
چهارشنبه 29 آذر 1396
11:30 تا 12:00
سخنرانی
دکتر فرزانه نباتی
مقایسه کمی برخی از عسلهای تجاری بر اساس آزمونهای استاندارد
رزومه ارائه دهنده
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی،
محل برگزاری
دانشگاه تهران
-
چهارشنبه 29 آذر 1396
12:00 تا 12:30
سخنرانی
دکتر بهنام کاویانی
گذاری بر نقش عسل طبیعی و زهر زنبور عسل در درمان: با تاکید بربیماری‌های چشمی
رزومه ارائه دهنده
-
محل برگزاری
دانشگاه تهران
-
چهارشنبه 29 آذر 1396
12:30 تا 13:00
سخنرانی
دکتر قدمعلی سرامی
جایگاه عسل در ادبیات فارسی
رزومه ارائه دهنده
دکتری زبان و ادبیات پارسی، استاد دانشگاه، پژوهشگر٬ شاعر٬ نویسنده
محل برگزاری
دانشگاه تهران
-
چهارشنبه 29 آذر 1396
14:30 تا 15:00
سخنرانی
دکتر الهه محمودی
ترکیبات فنلی عسل و اثرات ضد میکروبی آنها
رزومه ارائه دهنده
دانشگاه کاشان
محل برگزاری
دانشگاه تهران
a
چهارشنبه 29 آذر 1396
15:00 تا 15:30
سخنرانی
مهندس محمد رضا طهماسبی
مقایسه خصوصیات آنتی اکسیدانی عسل های مناطق مختلف ایران و همبستگی آنها با فاکتور های ساکارز، دیاستاز، اسیدیته و خاکستر
رزومه ارائه دهنده
-
محل برگزاری
دانشگاه تهران
-
چهارشنبه 29 آذر 1396
15:30 تا 16:00
سخنرانی
مهندس محمد رفاهی
مقایسه فیزیکو شیمیایی عسل و عسلک
رزومه ارائه دهنده
-
محل برگزاری
دانشگاه تهران
-
چهارشنبه 29 آذر 1396
16:30 تا 17:00
سخنرانی
دکتر غلامحسین طهماسبی
تولید عسل در ایران و جهان و چالشهای آن
رزومه ارائه دهنده
استاد حشره شناسی ( زیست شناسی ورفتار شناسی زنبورعسل)، معاون سازمان تحقیق، آموزش و توسعه کشاورزی
محل برگزاری
دانشگاه تهران
-