حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دیابت
دانشگاه تهران
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان داروئی و طب سنتی- معاونت علمی و فناوری  ریاست ریاست جمهوری
قطب نانو زیست پزشکی
قطب بیو ترمودینامیک
صندوق حمایت از توسعه زنبور داری کشور
اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی
اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی