علاقه مندان جهت شرکت در همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی،  با خلاصه مقاله می بایست فرم ثبت نام را تکمیل کرده آنرا و به همراه چکیده مقاله خود، به دبیرخانه همایش به آدرس hbms@ibb.ut.ac.ir  ارسال نمایند.

علاقه مندان جهت شرکت در همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی،  بدون چکیده مقاله می بایست فرم ثبت نام را تکمیل کرده آنرا جهت صدور مجوز شرکت به دبیرخانه همایش به آدرس hbms@ibb.ut.ac.ir ارسال نمایند.

ثبت نام در این همایش برای همگان آزاد است.

نتیجه داوری چکیده مقاله های رسیده به دبیرخانه همایش و نیز مجوز شرکت برای شرکت کنندگان بدون مقاله به متقاضیان محترم اعلام خواهد شد.