داوری چکیده مقاله ها انجام شد.
1396-09-22

کارگروه علمی همایش  در تاریخ 96/9/22 برگزار شد.