سخنران های همایش اعلام شد.
1396-09-25

سخنران های همایش: آقای دکتر ناصر تاج آبادی، آقای دکتر مهدی ضرابی، آقای دکتر بهنام کاویانی، آقای دکتر محسن فتحی نجفی، خانم دکترفرزانه نباتی، خانم دکتر الهه محمودی، .......