مکان برگزاری همایش از آمفی تئاتر مرکز تحقیقات بیوشیمی و فیزیک (IBB) به سالن دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران تغیر یافت.
1396-09-26

-