همایش با مشارکت دانشگاهیان، زنبورداران و مسئولان ذیربط برگزار شد.
1396-10-02

-