از پژوهشگرانی که  ایمیل پذیرش چکیده مقاله دریافت فرموده اند درخواست می شود، پوسترخود را با مشخصات زیر تهیه و در روز همایش پیش از ساعت 10 صبح در محل تعین شده نصب فرمائید.

الف) اندازه پوستر، 70X90 سانتی متر

ب) ترتیب محتوای پوستر، 1- عناون های فارسی و انگلیسی، 2- اسامی نویسنده(گان)، 3- آدرس سازمانی نویسندگان، 4- کلید واژه ها، 5- مقدمه، 6- مواد و روش ها، 7- نتایج و بحث، 8- نتیجه گیری نهائی ، 9- فهرست منابع.

ج) عنوان و کلید واژه ها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی.

د) متن پوستر ترجیحا به زبلان فارسی.

ه) درج عنوان همایش در بالای پوستر ها سمت چپ، الزامی است.